Cykl konferencji Innowacja i kooperacja
- symbioza nauki i biznesu

 
 

 VI KONFERENCJA
"CYTACJE, PATENTY, INNOWACJE: INNOWACYJNOŚĆ NAUKI I GOSPODARKI POLSKI" - 20.01.2012 r.

Wśród zaproszonych mówców jest m.in. dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP, która wygłosi wykład pt. "Ekonomiczne uwarunkowania ochrony własności przemysłowej w Polsce".

Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego RP. Ukończyła aplikację sędziowską. Jest rzecznikiem patentowym, radcą prawnym i adiunktem na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Przez dwie kadencje była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Współorganizowała Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, a także zainicjowała utworzenie Forum Polonijnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych. Należy do wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, zajmujących się ochroną własności intelektualnej i własności przemysłowej. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu. Przez szereg lat była redaktorem naczelnym kwartalnika "Rzecznik Patentowy".

Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką „Za zasługi dla wynalazczości”. Mąż jest profesorem nauk technicznych oraz Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej. Syn jest doktorem matematyki i adiunktem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Piotr Czarnecki

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku "nauki polityczne" ze specjalnością "stosunki międzynarodowe". Po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra związany z WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie ukończył studia podyplomowe z zakresu 'zarządzania firmą'. Następnie słuchacz studiów doktoranckich realizowanych na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończenie studiów nastąpiło wraz z obroną pracy doktorskiej w roku 2000.

Podstawowe obszary zainteresowań i ekspertyzy to:
- tworzenie i ocena konkurencyjności przedsiębiorstw;
- stosowanie nowoczesnych narzędzi analizy strategicznej w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem;
- analizy otoczenia branżowego przedsiębiorstw oraz formułowanie wielowariantowych prognoz rozwoju sytuacji;
- ocena efektywności działań podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem metody Data Envelopment Analysis;
- podejmowanie strategicznych decyzji z wykorzystaniem Analitic Hierarchy Process.

  

Marta Gancarczyk

Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, w którym uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Prowadzi zajęcia z Przedsiębiorczości, Podstaw zarządzania, Komercjalizacji innowacji, Zarządzania strategicznego i Zarządzania sieciami organizacji. Badania, publikacje i konsulting koncentruje na publicznym wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wzroście firmy, zarządzaniu konkurencyjnością MSP w klastrach i sieciach przedsiębiorstw oraz strategiach firm technologicznych. Kierownik i uczestnik projektów badawczych w kraju i za granicą (m.in. University of Cambridge, Wielka Brytania; California State University, USA; Sasakawa Peace Foundation, Japonia; Cardiff University, Wielka Brytania). Członek European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB), Bruksela i Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE), Londyn.

Obszary badań naukowych i stosowanych:
- wsparcie publiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- klastry przedsiębiorstw,
- czynniki rozwoju przedsiębiorczości w regionie,
- informacja i doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- wzrost przedsiębiorstwa,
- strategie firm technologicznych, ustanawianie standardów technologicznych.

 

Julita Jabłecka-Prysłopska

W WSB-NLU pracuje od października 2010 r., wcześniej zatrudniona kolejno w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego a w latach 1990-2010 w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyzszego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, w latach 1994 - 1995 na stypendium Fulbrighta W University of Michigan, Ann Arbor, USA, w 1990-1991 r uczestniczyła w pracach nad reformą systemu nauki i przygotowaniem nowych rozwiązań ustawowych., od 1990 r. członek a następnie sekretarz naukowy a od 2007 r. wiceprzewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Obszar zainteresowań: zarządzanie szkolnictwem wyższym i nauką, zarządzanie i organizacja uniwersytetu, finansowanie i ewaluacja projektów badawczych, ewaluacja w szkolnictwie wyższym, modele szkoły wyższej, zarządzanie organizacją uczącą się zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, współczesne zarządzanie publiczne, współczesne koncepcje zarządzania. 

 

Krzysztof Klincewicz

Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji. Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator zespołu ekspertów Akceleratora Zielonych Technologii GreenEvo Ministerstwa Środowiska. W 2011 roku wybrany jako reprezentant Unii Europejskiej do Technology Executive Committee ONZ. Zajmuje się tematyką zarządzania technologiami i innowacjami, w szczególności strategiami firm technologicznych. Ma wieloletnie doświadczenia na stanowiskach doradczych i menedżerskich w firmach technologicznych w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Autor licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych oraz sześciu książek z dziedziny zarządzania. Stypendysta Collegium Invisibile, rządu Japonii i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Jacek Kotra

Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Gliwicach. W latach 2005-2011 twórca i koordynator wielu inicjatyw realizowanych na rzecz przedsiębiorczości akademickiej w ramach projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz RPO. woj. Śląskiego. Od wielu lat realizujący wspólne inicjatywy projektowe we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach. Autor licznych publikacji na temat roli instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorczości akademickiej. Zasiada w Radzie Akademickiego inkubatora Przedsiębiorczości oraz Akceleratora "TECH-SAT". Obecnie pełni również rolę Managera projektu "Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie".

Absolwent Politechniki Śląskiej, Akademii Polonijnej w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami a obecnie realizuje studia MBA. 

Ewa Okoń-Horodyńska

Ewa Okoń-Horodyńska jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym, jest zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim,  specjalizuje się w ekonomii instytucjonalnej i ekonomii innowacji,   foresight. Zdobyła doświadczenie teoretyczne i praktyczne w uniwersytetach i parkach naukowo-technologicznych amerykańskich i europejskich (m.in. Stanford University, Silicon Valley,  Brown   University,  Harvard University, University   of Washington, George   Washington   University, Washington D.C.  Oxford University, Cambridge University,  Netherlands  Economic Institute  i  Erasmus    University w Rotterdamie, w Niemczech, Francji, Republice Czeskiej)  a także w  India International Center,  Uniwersytet w   Delhi   i   w    Agra.  Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami europejskimi i narodowymi, jest autorką ponad 130 publikacji (książki, części książek, artykuły, referaty, ekspertyzy, raporty z badań) w j. polskim i angielskim, redaktorem 28 książek naukowych. Współpracuje z European Association for Evolutionary Political Economy w Oxfordzie, Internationale Wissenschaftliche Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik IWVWW w Berlinie, Congress of Political Economists International w Wilkes University (USA), jest członkiem zespołu konsultantów polityki innowacyjnej w krajach ESW CIPRE w Budapeszcie, członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Śląska i Małopolski, ekspertem strategicznym RSI województwa małopolskiego, wiceprzewodniczącą Komitetu Naukoznawstwa PAN,  wicedyrektorem z Zarządzie INWES (International Network of Women Engeneers and Scientists) w latach 2002-2004 wiceminister w b.Ministerstwie Nauki i Informatyzacji , europejski konsultant ds. foresight, członek EFLA (European Forum for Forward Looking Activities).

 

Justyna Ożegalska-Trybalska


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Bristol University oraz Columbia University. Adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa Internetu., arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Hobby - podróże (ostatnio po Ameryce Południowej), fotografia, dobra kuchnia (według własnych pomysłów kulinarnych).

  

Wiktor Patena


Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i The University of Hull (MBA), tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2005 roku w warszawskiej Akademii Finansów. W WSB-NLU pracuje od roku 1997, kolejno jako asystent, adiunkt, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości oraz prorektor.

Działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach związanych z wyceną opcji realnych, bankowością (jest współautorem podręcznika wydanego przez Wolters Kluwer) i wyceną przedsiębiorstw (autor dwóch książek z tej dziedziny). Jest redaktorem naczelnym pisma naukowego „Management-Business-Innovation”. Dr Patena jest także praktykiem, był przewodniczącym Rady Nadzorczej NITROERG S.A. (spółki zatrudniającej 2 tys. osób), oraz członkiem zarządu tej spółki. W roku 2008 był  ekspertem Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie analiz przedprywatyzacyjnych i wycen przedsiębiorstw, od roku 2009 występuje często w roli doradcy prywatyzacyjnego (ponad 30 projektów wykonanych na rzecz MSP). W roku 2008 został ustanowiony biegłym sądowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu w zakresie wyceny przedsiębiorstw. 

Robert Szarota


Asystent w Zakładzie Metod Ilościowych w Zarządzaniu WSB-NLU, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Matematyki i Fizyki.Zatrudniony na stanowisku asystenta od roku 1994 . W pracy naukowej interesuje się metodami sztucznej inteligencji w zarządzaniu, sieciami neuronowymi , publikuje z zakresu metod SPC oraz DE. W pracy dydaktycznej dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora (1996 i 2008) oraz Dziekana (2006 i 2008) WSB-NLU. Był trenerem i konsultantem w takich firmach jak: Good Year Dębica, Getting Bank, Business Centre Club, Mostostal Warszawa, Opoczno. Posiada liczne certyfikaty z zakresu Data Mining , Operations Management oraz StatSoft i SPSS. Odbył wiele staży krajowych i zagranicznych min: General Motors Corporation, Grundfos USA, Parc del Alba Science and Technology.
Obszar zainteresowań:
Metody ilościowe w zarządaniu , modelowanie ekonometryczne, Data Mining.
Statystyczne sterowanie procesami produkcji (SPC).Techniki sztucznej inteligencji , sieci neuronowe , teoria falek. Analiza efektywności jednostek w ujęciu metody DEA.
Analiza danych marketingowych z pakietem statystycznym.

 

Halina Tomalska

Studia magisterskie na UJ ukończyła w 1972 r. Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (1986 r.).  W l. 1980-1992 ukończone studia podyplomowe z filozofii oraz  psychologii i pedagogiki dorosłych. Konsultant  wojewódzki w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, udział w seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych  na temat nowej humanistyki i pomiaru dydaktycznego, z których najważniejsze to pod kierunkiem  prof. B. Niemierki w Uniwersytecie Gdańskim)  oraz  metodologii nauk humanistycznych na Wydziale Humanistyki UAM w Poznaniu – prof. J. Topolskiego i W. Wrzoska. W l. 1996–2003 rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji  Narodowej.   Autorka raportów z badań, m.in. dla potrzeb MEN(1990 r.) oraz  Ministerstwa Pracy (1993r. , 1995 r.). Wykładowca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nowym Sączu w l. 2007–2010.
Zainteresowania : psychologia poznawcza, historia i komparatystyka religijna, opera.
Autorka podręczników z dydaktyki  oraz historii do szkół średnich   po 1990 r., obejmujących całość kursu od starożytności do współczesności – 3 części (WS i P , wydania 1-7)  oraz do gimnazjum  - 2 części, a także podręcznika „Wiedza o społeczeństwie do szkół średnich (kilka wydań).  Autorka kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów. Redaktor  nauk.  pracy zb. młodych naukowców WSB -NLU „Z zagadnień dydaktyki szkoły wyższej”, Wyd. WSB – NLU, Nowy Sącz 2001.

 

Anna Ujwary-Gil


Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Stypendystka Fundacji Stypendialnej i Szkoleniowej (Fundusze Norweskie). Trener w projekcie „Innowacyjność i współpraca - symbioza nauki i biznesu" realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania. Od dziesięciu lat organizatorka cykli ogólnopolskich Seminariów Naukowych Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, które organizowane są każdego roku w czerwcu pod stałym hasłem: „Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, po których publikowane są w ramach serii wydawniczych recenzowane monografie. Autorka dwóch książek oraz redaktor naukowy, ponadto artykułów z zakresu kapitału wiedzy, metod jego pomiaru i rozwoju zdolności twórczych człowieka. W 2010 roku jej książka zatytułowana „Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa” wydana w 2009 w CH&Beck w Warszawie otrzymała prestiżową nagrodę naukową przyznaną przez Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za monografie opublikowane w latach 2007-2009.
Obszar zainteresowań
Zarządzanie wiedzą, prowadzenie audytu wiedzy w przedsiębiorstwie, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, metody i pomiar kapitału intelektualnego, zarządzanie innowacjami, heurystyka (metodologia twórczego rozwiązywania problemów), psychologia twórczości.

 

Dariusz Woźniak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, a obecnie adiunkt w Zakładzie Ekonomii. Od 2006 roku prodziekan do spraw studenckich, w lutym 2011 powołany na stanowisko dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Zainteresowania naukowe dotyczą głównie kwestii związanych z rozwojem gospodarczym, szczególnie w aspekcie regionalnym oraz polityką gospodarczą (regionalną). Szczegółowe pola badawcze:ocena programów społeczno-gospodarczych; analizy gospodarek regionalnych (identyfikacja przewag i luk konkurencyjnych regionów metodą shift-share, analizy konwergencyjne);
ocena efektywności jednostek gospodarczych (metody nieparametryczne - data envelopment analysis).

 

Maria Zybura-Skrabalak

Pracownik naukowy, adiunkt Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem). Specjalista z zakresu procesów i technologii obróbek erozyjnych, szczególnie obróbki elektrochemicznej. Prowadziła i prowadzi projekty – prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe - finansowe z różnych źródeł w tym ze środków budżetowych, unijnych, funduszy strukturalnych, a także ze środków własnych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Od 2007 roku Dyrektor Instytutu zaawansowanych Technologii Wytwarzania – jednostki badawczo-rozwojowej, a od października 2010 r . –  Instytutu badawczego. Od początku zatrudnienia prowadzi szeroką współpracę z przemysłem. Świadczy o tym także fakt włączenia się w prace Krajowego Systemu Usług PARP, w ramach którego od 2009 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Krajowej Sieci Innowacji. 

V KONFERENCJA
"ROZWÓJ REGIONALNY JAKO EFEKT INNOWACYJNOŚCI FIRM I INSTYTUCJI" - 07.10.2011 r. 

Zdzisław Dąbczyński

Twórca oraz właściciel Grupy WIMED – skupiającej kilka niezależnych podmiotów świadczących kompleksowe usługi dla drogownictwa oraz instytucji powiązanych.
WIMED – powstał w 1988 roku jako  jednoosobowa działalność gospodarcza, której nazwa pochodzi od pierwszych liter określających profil działalności – Wytwarzanie I Montaż Elementów Drogowych. Dziś to nowoczesna, wiodąca w Polsce i Europie firma produkująca znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. To dzięki zaangażowaniu oraz nieustającej pracy łączącej pasję ze sposobem na życie Szefa WIMED –du i jego pracowników, firma  wdraża, i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania produktowe oraz technologiczne, zwiększające jakość i bezpieczeństwo infrastruktury drogowej. To właśnie z inspiracji Zdzisława Dąbczyńskiego wspartej kompetencją pracowników WIMED oraz kilku ośrodków naukowo badawczych został opracowany i wdrożony unikalny na skalę europejską system bezpiecznych słupków i konstrukcji wsporczych PROLIFE – profile for life – wpisujący się w europejskie programy redukcji ilości ofiar wypadków drogowych. WIMED „pod wodzą” Zdzisława Dąbczyńskiego zdobył wiele prestiżowych nagród oraz wyróżnień m.in. „Teraz Polska”, Lider Przedsiębiorczości, Krakowski Dukat, Medal Europejski 2004, Melaniusz, Innowator Małopolski, Złoty medal za „Polskie bezpieczne konstrukcje wsporcze PROLIFE” odznaczone na „AUTOSTRADA POLSKA 2010”.
Zdzisław Dąbczyński jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, ,Klubu Inżynierii Ruchu, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Podkarpackiego Klubu Biznesu , a także Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „Przejście”. Za swoje zasługi zostł odznaczony przez prezydenta RP „Medalem złotym z długoletnią służbę”
Prywatnie to pasjonat ballad i piosenek bardowskich, poezji, śpiewu, języków obcych. Interesują go poznawcze książki i filmy, uprawia aktywnie sport m.in. nordic walking. Swój czas rozdziela rozsądnie pomiędzy pracę, dom i osobiste pasje.

 

Piotr Dyrek

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Uczestniczył w powstawaniu jednej z pierwszych horyzontalnych platform wymiany informacji B2B, oferującej eProcurement, elektroniczną wymianę danych oraz serwis aukcyjny. Zajmował się organizacją i doradztwem przy przeprowadzaniu przetargów elektronicznych dla przedsiębiorstw, jako specjalista ds. utrzymania serwisu aukcyjnego Xtrade. Od 7 lat zatrudniony w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Zajmuje się zagadnieniami związanymi ze wspieraniem  prowadzenia działalności  gospodarczej, szczególnie  z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Andrzej Jajszczyk

Urodził się 23.01.1952 w Dęblinie. Stopnie zawodowe i naukowe: magistra inżyniera, doktora i doktora habilitowanego uzyskał w Politechnice Poznańskiej, odpowiednio w latach: 1974, 1979 i 1986. Tytuł profesora otrzymał w 1994. Pracował przez wiele lat w Politechnice Poznańskiej, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie telekomutacji, a także za granicą, m.in. przez rok w University of Adelaide w Australii, dwa lata w Queen's University w Kanadzie i pół roku w Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji.
Od 1999 roku jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem bądź współautorem siedmiu książek, ponad 260 artykułów naukowych (w tym ponad 50 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), a także 19 patentów w zakresie telekomutacji, szybkich sieci telekomunikacyjnych i zarządzania sieciami. Kierował polskimi zespołami w siedmiu projektach badawczych Unii Europejskiej. Był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Australii, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Był założycielem i pierwszym redaktorem IEEE Global Communications Newsletter, redaktorem IEEE Transactions on Communications i redaktorem naczelnym IEEE Communications Magazine (wprowadził ten miesięcznik na pierwsze miejsce wśród wszystkich światowych czasopism telekomunikacyjnych w kategorii "impact factor"). W latach 2004-2005 był Dyrektorem ds. Czasopism IEEE Communications Society (i ponownie od stycznia 2010), a w latach 2006-2007 Dyrektorem Regionu 'Europa, Afryka i Bliski Wschód' tego samego stowarzyszenia. W latach 2008 - 2009 pełnił funkcję jego wiceprezesa. Jest członkiem zespołów redakcyjnych czasopism: Annales des Télécommunications, China Communications oraz Security and Communication Networks. Był zaangażowany w organizację licznych konferencji naukowych i technicznych. Przez kilka lat był wykładowcą IEEE (IEEE Communications Society Distinguished Lecturer). Jest członkiem SEP i IEEE w randze Fellow. W 2008 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Andrzej Jajszczyk jest wiceprezesem zarządu Fundacji Kyoto-Kraków. Jest członkiem Klubu Krakowskiego.

 

Jacek Liber

Dyrektor Działu Rozwoju Oprogramowania w firmie BCS Polska. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: Telekomunikacja) oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis Universtity w Nowym Sączu. W ciągu ostatnich 10 lat zajmował się głównie wdrożeniami systemów wspierających procesy logistyczne, działających w oparciu o automatyczną identyfikację (kody kreskowe, RFID).

 

Robert Maksymowicz

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (2003), a także studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (2006) oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (2010). Od 2003 pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Opolu odpowiedzialny za ocenę projektów finansowanych z funduszy UE, a od 2007 pracownik Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, gdzie obecnie wspiera firmy z sektora MŚP we wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych. Ekspert - członek komisji oceny projektów w programach krajowych
i regionalnych, m.in.: Phare, SPO WKP, ZPORR, PO KL czy PO Rozwój Polski Wschodniej. Od 2006 nauczyciel akademicki na opolskich uczelniach, a także trener i doradca z zakresu: zarządzania projektami, ubiegania się o środki Unii Europejskiej i partnerstwa publiczno-prywatnego. Autor artykułów wyjaśniających meandry aplikowania o dotacje z funduszy strukturalnych UE. Prywatnie fan Pearl Jam, koszykówki i polskiej polityki.

 

Justyna Sokołowska-Woźniak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Zatrudniona na stanowisku asystenta w zakładzie Ekonomii Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi zajęcia z mikroekonomii i makroekonomii. Jest w trakcie pisania pracy doktorskiej dotyczącej problematyki gospodarki opartej na wiedzy w ujęciu regionalnym, ma otwarty przewód doktorski w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz realizuje grant promotorski przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa pt. „Regionalny wymiar gospodarki opartej na wiedzy w Polsce”.

 

Paweł Stec

Absolwent Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania. Zawodowo kontroler jakości w firmie NOVITUS S.A. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje zachowania ekonomiczne widziane z perspektywy ewolucyjnej i demograficznej oraz poszukiwania w zakresie metod pomiarowych dla badanych zjawisk. Hobbystycznie gra na gitarze.

 

Tomasz Szulc

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (mgr inż.) oraz Wyższej  Szkoły Biznesu – National-Louis University (MBA). Doktorant  Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,  konsultant w projektach doradczych o charakterze proinnowacyjnym  realizowanych przez Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w  Gliwicach oraz Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”  sp. z o.o. Interesuje się tematyką rozwoju lokalnego,  innowacyjności, przedsiębiorczości akademickiej. Prywatnie, szczęśliwy małżonek oraz ojciec. Fan dobrego rocka, musicali i  muzyki organowej.

 

Dariusz Woźniak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, a obecnie adiunkt w Zakładzie Ekonomii. Od 2006 roku prodziekan do spraw studenckich, w lutym 2011 powołany na stanowisko dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Zainteresowania naukowe dotyczą głównie kwestii związanych z rozwojem gospodarczym, szczególnie w aspekcie regionalnym oraz polityką gospodarczą (regionalną). Szczegółowe pola badawcze:ocena programów społeczno-gospodarczych; analizy gospodarek regionalnych (identyfikacja przewag i luk konkurencyjnych regionów metodą shift-share, analizy konwergencyjne);
ocena efektywności jednostek gospodarczych (metody nieparametryczne - data envelopment analysis).


 

IV KONFERENCJA
"INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ" - 03.06.2011 r.

Marina Candi

Marina Candi jest profesorem w School of Busines Uniwersytetu Reykjavik (Islandia). Otrzymała doktorat z Copenhagen Business School. Zanim rozpoczęła pracę naukową, spędziła ponad 20 lat pracy w branży IT jako inżynier oprogramowania i kierownik projektów, a później zajmowała stanowiska na poziomie kadry zarządzającej. Kontynuuje pracę w przemyśle przez członkostwo w zarządach firm IT. Jej badania opierają się na interdyscyplinarnym podejściu do innowacji, łącząc analizę technologii i estetyki. Publikowała w takich pismach jak Journal of Product Innovation Management, Technovation i Design Studies. Więcej informacji na stronie http://www.ru.is/marina. 

 

Piotr Jagiełło

 

Bożena Lublińska-Kasprzak

Pani Bożena Lublińska-Kasprzak jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz dziale audytu środków Wspólnej Polityki Rolnej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Jest autorką publikacji z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystania funduszy europejskich.
Z PARP związana od kwietnia 2008 r. W marcu 2009 r. została powołana na stanowisko Prezesa Agencji.
Od 2005 roku do kwietnia 2008 pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z ARiMR związana była od 2001 r. Zajmowała się m.in. przygotowaniem do akredytacji dla Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w procesie integracji europejskiej. Nadzorowała realizację poakcesyjnych Programów Unii Europejskiej oraz programów pomocy krajowej. Od 1999 do 2001 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyła w przygotowaniu Programu SAPARD. W latach 1995-1996 była doradcą w firmie konsultingowej Ernst & Young, a od 1997 do 1998 r. pracowała w amerykańskich programach pomocowych wspierających rolnictwo. W latach 1992-1995 była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie.

 

Marcin Mazur

Absolwent studiów doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Katowicach specjalizacja Informatyka i ekonometria.  Ukończył studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz z pedagogiczne w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada certyfikaty MCITP, MCSA, MCP, MCTS. Od ponad 8 lat związany z branżą IT i nowoczesnymi technologiami. Pracuje jako specjalista systemowy w międzynarodowej firmie Tieto wprowadzającej innowacyjne technologie IT. Od wielu lat pracuje jako nauczyciel akademicki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach oraz w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju. Autor i współautor artykułów z zakresu kreatywności i agentów oprogramowania. Współtwórca Portalu Innowacyjnego Technika, który został wyróżniony na wielu krajowych i międzynarodowych targach i konkursach.

 

Andrzej Mrówka

Andrzej Mrówka – od wielu lat jest animatorem społecznego ruchu wynalazczości w województwie śląskim oraz  znanym działaczem w kraju pełniącym m.in. w latach 1999-2005 funkcję wiceprezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów . Zrealizował w ramach serii wydawniczych pt. „Od pomysłu do przemysłu „ i „ Biblioteki rzecznika patentowego „ dziesiątki tytułów w wielotysięcznych nakładach, które czytała cała Polska . W późniejszych latach Stowarzyszenie pod kierownictwem Andrzeja Mrówki kontynuuje działalność wydawniczą w ramach zainicjowanych przez niego trzech serii : „ Biblioteka WKTiR „ , „ Prawo Własności Przemysłowej „ i „ Orzecznictwo „. Efektem Jego działalności w latach 1986-2000 było również wydanie przez Stowarzyszenie pierwszych w Polsce czterech poradników zawodowych dla służb wynalazczych i rzeczników patentowych. W 1995 roku zakłada jedyne w Polsce pismo regionalne „TEMAT MIESIĄCA”  skierowane do kadry technicznej wynalazców, rzeczników patentowych zostając jego redaktorem naczelnym, którą funkcję pełni do chwili obecnej . Jest również redaktorem wielu wydawnictw WKTiR, autorem broszur szkoleniowych, obszernego rozdziału w poradniku dla służb wynalazczych i WKTiR oraz autorem licznych publikacji z zakresu wynalazczości w piśmie „ NOWATOR XXI„ , „TEMAT MIESIĄCA” i prasie codziennej. Ważnym momentem w Jego działalności społecznej jest rozwijanie konkursów wynalazczych takich jak : „Turniej Młodych Mistrzów Techniki”, „ Mistrz Racjonalizacji” , „Przodujący KTiR „ oraz autorski konkurs „Klucz do postępu „ . W latach 1994-2000  zorganizował cykl sympozjów, wspólnie w Uniwersytetem Śląskim i Urzędem Patentowym, nt. zmian w polskim prawie własności przemysłowej oraz nt. uregulowań prawnych w tym zakresie w Unii Europejskiej. Z Jego inicjatywy odbyło się w 2000 roku w Katowicach I Ogólnopolskie Forum Innowacji organizowane przez ŚlWKTiR pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Patentowego RP. Duże sukcesy odnotował obecny prezes w latach 1998-2004 opracował nową inicjatywę pod nazwą Bank Rozwiązań Nowatorskich w ramach, której zgromadzono wiele cennych pomysłów i wynalazków do wdrożenia i upowszechnienia z całego kraju. W 2002 i 2004 roku zafunkcjonowały dwa autorskie przedsięwzięcia Andrzeja Mrówki tj. Ogólnopolskie Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG-KATOWICE i Ogólnopolski Konkurs LIDER INNOWACJI oraz Honorowy Medal im. Adama Graczyńskiego. Andrzej Mrówka był też czynnym racjonalizatorem zgłaszającym w latach sześćdziesiątych wiele wniosków i pomysłów pracując jako konstruktor w Hucie FERRUM  w Katowicach.

 

Tomasz Piwowarczyk

Pasjonat motoryzacji realizujący swoje zainteresowania zarówno w życiu prywatnym jak i biznesowym. Od prawie 10-lat zawodowo związany z branżą automotive reprezentując dotychczas takie koncerny jak TOYOTA czy DAIMLER. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionu Polski Poł.-Wsch. w firmie Masterlease. Ukończył AGH Wydział Zarządzania w Krakowie oraz Podyplomowe Studium dla Managerów Motoryzacji  w SGH w Warszawie. Kształcący się obecnie na studiach Executive MBA w WSB-NLU Nowy Sącz.

 

Jacek Powałka

Od września 2010 roku dyrektor marketingu w Grupie Integer.pl, działającej w sektorze pocztowo-kurierskim, branży e-commerce i social-shopping oraz na rynku telekomów i operatorów MVNO. Do jego kompetencji należy strategiczne zarządzanie markami z portfolio Grupy Integer.pl oraz kreacja i realizacja strategii marketingowo-reklamowych w ramach projektów: Paczkomaty 24/7, mobilne płatności czy faktura multioperatorska.
Pzed podjęciem współpracy z Grupą Integer.pl – zajmował  menedżerskie stanowiska zarówno w polskich firmach, jak i międzynarodowych korporacjach. Jest specjalistą w zakresie rozwoju sektora usług telekomunikacyjnych, CRM, marketingu zintegrowanego i programów lojalnościowych.
Pełnił między innymi funkcję doradcy prezesa zarządu France Telecom w Paryżu, gdzie zajmował się wdrażaniem strategii Grupy na rynkach EMEA, w zakresie telefonii stacjonarnej i mobilnej oraz dostępu do Internetu. Piastował również stanowisko dyrektora ds. utrzymania klienta i CRM w irlandzkiej firmie Meteor Mobile Communications w Dublinie. Ponadto, jako zastępca dyrektora Departamentu Strategii Relacji z Klientami – odpowiadał za wdrożenie strategii rozwoju i utrzymania klienta w ramach Grupy Kapitałowej TP. Z kolei, pełniąc stanowisko dyrektora strategicznego i wiceprezes Zarządu Great Open House był odpowiedzialny między innymi za rozwój firmy w zakresie marketingu mobilnego oraz interaktywnego, jak również zarządzanie kampaniami wieloetapowymi i CRM.
Jako współtwórca programów lojalnościowych „5 Plus” dla Polkomtel SA oraz programu „Między Nami” – jest zdobywcą kilkunastu prestiżowych, branżowych nagród, m.in.: „Boomerang”, „Golden Arrow” czy „Złota Słuchawka”. Ponadto, jest autorem wielu kampanii społecznych oraz inicjatorem proekologicznej akcji budowy parku na warszawskich Kabatach.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis-University w Nowym Sączu oraz studiów MBA - Maastricht School of Management (Holandia).

 

Maria Sidor

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik wielu form kształcenia (m.in. studia podyplomowe, zagraniczne wyjazdy studyjne, seminaria, praktyki, kursy) oraz organizator szkoleń, warsztatów, konferencji. Od kilku lat pełni funkcję dyrektora biblioteki WSB-NLU i jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Psychologii WSB-NLU. Zainteresowania naukowe: organizacja i zarządzanie, elektroniczne systemy informacji, informacja ekonomiczna i biznesowa. Autorka publikacji i artykułów dot. metod zarządzania i marketingu, źródeł informacji, organizacji bibliotek uczelni wyższych.

 

Marek Szelągowski

Doświadczony praktyk zarządzania procesami biznesowymi. Autor coraz popularniejszej koncepcji „Dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi” (dynamic BPM) oraz „Procesowego kryterium istotności”. Jego nowatorskie podejście do kwestii zarządzania procesami biznesowymi zyskuje coraz więcej sympatyków.
Od ponad 15 lat związany z wdrażaniem rozwiązań IT wspierających zarządzanie. Uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarach księgowości, zarządzania kadrami, produkcji, zarządzania projektami, zarządzania infrastrukturą IT itp. M.in. jako CIO Grupy Budimex odpowiadał za stworzenie i rozwój biura IT oraz przede wszystkim za dostosowywanie strategii informatyzacji do zmieniających się potrzeb biznesu.
Obecnie zatrudniony w dynamic Sp z o.o. zajmującej się wdrażaniem zarządzania procesowego w oparciu o zdroworozsądkowe usprawnienia i uproszczenia procesów, dobierając i wdrażając rozwiązania informatyczne odpowiednie do sytuacji klienta.
Jest właścicielem patentu znaku towarowego „dynamic business process management”.

 

Krzysztof Wnęk

Krzysztof Wnęk - Prezes Zarządu Parku Technologicznego-Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu.
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis-University oraz Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendysta Young Managers’ Development Program na Cyprus International Institute of Management (Cypr).
Absolwent programu szkoleniowego „Zarządzanie Parkiem Naukowo-Technologicznym i Inkubatorem Przedsiębiorczości” organizowanego przez TECHNOPOLIS oraz InnoPraxis (Finlandia).
W latach 1999-2008 pracował dla grupy HypoVereinsbank oraz Uni Credito realizując projekty w obszarach bankowości korporacyjnej oraz zarządzania ryzykiem.


 

III KONFERENCJA
"KREATYWNOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INNOWACYJNOŚCI" - 04.03.2011 R.

Jan Boratyński

Mgr inż. Jan Boratyński – absolwent Politechniki Krakowskiej – 1967 rok, w latach 1970 – 1982  - st. asystent, później wykładowca Politechniki  Świętokrzyskiej, w katedrze Obrabia-rek i narzędzi. Metodyką TRIZ zajmuje się od 1978 roku, utrzymywał korespondencję z twórcą TRIZ – Henrykiem Altszullerem. Elementy tej teorii wykorzystał w pracy doktorskiej, do obrony której nie doszło, gdyż w 1982 roku na fali politycznej weryfikacji kadry naukowej – musiał opuścić politechnikę. Wrócił do zawodu – zajmował się pracami konstruktorskimi ( automaty pakujące ).
Autor ponad 60 publikacji popularnych  z tematyki TRIZ, na łamach „Młodego Technika” i 32 publikacji na łamach czasopisma internetowego „Qnowhow”. Opracował 3 podręczniki z TRIZ, tłumaczył wiele artykułów i prac naukowych z tematyki TRIZ, głównie z j. rosyjskie-go. Złożył komplet dokumentów i spełnił wymagania na certyfikat TRIZ-Profesjonal i będzie w najbliższym czasie pierwszym i jedynym Polakiem, posiadającym ten stopień. Zajmuje się popularyzacją i szkoleniem z TRIZ, w ramach współpracy: najpierw z krakowskim TQM-Soft, obecnie z kieleckim ŚCITT-em, a także wykonuje ekspertyzy trizowskie dla zakładów pracy. Jest twórcą kilkunastu patentów. 

 

Marta Brachowicz

Doktor nauk społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół człowieka – jego osobowości, zasobów - potencjału rozwojowego oraz metod diagnostycznych. Pozanaukowe zainteresowania to psychologia twórczości, poradnictwo i psychoterapia. Hobby – taniec, gra na fortepianie i gitarze oraz turystyka górska.

 

Aleksandra Chmielińska

Pedagog o specjalności animacja społeczno-kulturalna, pracuje na Uniwersytecie Łódzkim w Zakładzie Pedagogiki Twórczości. Kontynuuje naukę na V roku psychologii klinicznej. Obszar zainteresowań badawczych stanowią psychologia pozytywna i konstruktywne aspekty życia psychicznego oraz pedagogika twórczości i metody stymulowania twórczości. Opracowała swój autorski „Trening Szczęścia”, którego celem jest wspieranie pozytywnego rozwoju, praca na zasobach osobistych oraz podnoszenie jakości życia.

 

Michał Drożdż

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz studiów MBA w WSB-NLU. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.
Specjalizacja: Design Management. Projektował produkty, procesy, a obecnie zarządza działem R&D.
Autor licznych artykułów  na temat wzornictwa dla pism branżowych.

 

Tomasz Gołąb

picture

Uzyskał tytuł Master of Science in Computer Science w DePaul University w Chicago, oraz tytuł licencjata informatyki w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Współpracuje między innymi z: - Wyższą Szkołą Biznesu – National-Louis University jako programista (ASP, C#, MSSQL, AS3/Flash) oraz koordynator prac związanych z przygotowaniem i administracją szkoleń e-learningowych, - Top Consulting Conferences & Trainings S.A. jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie i przygotowanie szkoleń e-learningowych, - Clinica Medica s.c. jako programista i administrator systemu wspomagającego zarządzanie pracownią medycyny nuklearnej. Prywatnie czerpie przyjemność z literatury fantasy, stołowych gier bitewnych oraz spędzania czasu z rodziną.

 

Monika Modrzejewska-Świgulska

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Twórczości UŁ, obszary zainteresowań badawczych: pedagogika twórczości i edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, poziomy twórczości; metody stymulowania twórczości; społeczny kontekst twórczości; animacja społeczno-kulturalna; badania biograficzno-narracyjnych.

  

Anna Murdoch

Wykładowca, pisarka, naukowiec i trener. Ekspert w dziedzinie zarządzania międzykulturowego. Pracuje jako Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. W badaniach naukowych skupia się na analizie przedsiębiorstw międzykulturowych. Interesują ja także kreatywne aspekty reklamy i PR oraz ekonomia migracji. Zainteresowania badawcze: szanse i zagrożenia wynikające z międzynarodowej mobilności zawodowej, relacje między nowoczesnymi trendami migracyjnymi a rozwojem zarządzania międzykulturowego, powiązania między ekonomią a kulturą. Jest członkinią: The Academy of International Business (https://aib.msu.edu), Instytutu Zarządzania (http://www.instytut.org.pl) i Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery "Trubadur" (http://www.trubadur.pl)
Działalność dodatkowa: doradza kadrze zarządzającej w korporacjach transnarodowych oraz agencjom reklamowym i PR. Prowadzi i uczestniczy w szkoleniach z dziedziny PR, zarządzania, zarządzania międzykulturowego i marketingu. Współpracuje ze środowiskiem biznesu jako konsultant ("trouble shooter") diagnozujący skuteczność działania firmy
Zainteresowania i hobby: opera, tenis, kuchnia baskijska.

 

Tomasz Rudolf

Przedsiębiorca i współtwórca firmy doradczej Innovatika. Od  kilkunastu lat doradza firmom na całym świecie odkrywać nowe  źródła przychodów. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w konsultingu strategicznym w Polsce, USA, Niemczech, Włoszech, Arabii Saudyjskiej i Indiach. Prowadził projekty doradcze m.in. dla 3M USA, Saudi Aramco, Arthur Andersen, Abbott, AkzoNobel, Bertelsmann, Deutsche Bank Research, Deutsche Post, Heinz Polska, Goodyear,  Netia, Philips Lighting Poland, Renault, Deutsche Telekom, Taco Bell USA, Telekomunikacja Polska. Certyfikowany konsultant w obszarze oceny kapitału intelektualnego i potencjału rozwoju firmy metodą IC Rating. Niedawno po raz drugi został ojcem, i niemal równocześnie ujrzało światło dzienne nowe przedsięwzięcie Innovatiki w USA – www.iCanPilot.com.

Tomasz opowie o doświadczeniach klientów Innovatiki i obserwacji  procesów innowacyjnych w firmach różnej wielkości, w tym własnych  m.in.:
- planowane i nieplanowane innowacje, czyli ile jest w przypadku w powstawaniu nowych produktów i modeli biznesu
- matka wynalazku, czyli jak firmy odkrywają niezaspokojone potrzeby
- seks, czyli euforia burz mózgów, i kiedy się coś z nich rodzi
- ciąża, czyli jak stworzyć w firmie warunki do rozwoju nowych przedsięwzięć
- poród i co dalej, czyli jak wprowadzać na rynek żeby biznes zdrowo się rozwijał

 

Anna Ujwary-Gil

picture

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University. Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymała w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Zarządzania i Finansów w Warszawie. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zasobowej teorii przedsiębiorstwa, organizacyjnego kapitału wiedzy i jego pomiaru oraz metodologii audytu wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie. Pozanaukowe zainteresowania to psychologia twórczości, heurystyka oraz metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów. 

 

Aleksandra Wodzyńska

Magister pedagogiki w zakresie animacji społeczno – kulturalnej. Asystentka w Zakładzie Pedagogiki Twórczości Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka prof. K. J. Szmidta, przygotowuje rozprawę doktorską nt. oddziaływania mazowieckiego programu „Szkoła wspierająca uzdolnienia”,
w ramach którego prowadzi treningi kreatywności. W 2010 roku uczestniczka stażu w Priory School w Slough, gdzie zapoznała się z praktyczną formą realizacji rządowego programu wspierania kreatywności. Instruktorka ZHP.

 

 

Wojciech Zawisz

Pierwszy Polak posiadający oficjalną akredytację ThinkBuzan Ltd z Cardiff, UK (www.ThinkBuzan.com) do szkolenia z zakresu mindmappingu oraz tworzenia map myśli w programie Buzan’s iMindMap. Jako jedyny Polak posiada tytuł Buzan's iMindMap Master Trainer, uprawniający do prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi i stosowania programu iMindMap oraz do szkolenia przyszłych instruktorów. Akredytowany konsultant Insights Discovery™. Od ponad 9 lat związany z branżą IT i firmami nowoczesnych technologii. Pracował jako konsultant, koordynator projektów IT, specjalista ds. rekrutacji oraz szef działu personalnego jednej z większych polskich firm informatycznych. Aktualnie – współwłaściciel firmy doradczo-szkoleniowej.
Autor projektów szkoleniowych związanych z zastosowaniem techniki mindmappingu, prelegent  podczas konferencji poświęconych nowym trendom w zarządzaniu.
Autor polskiej wersji programu iMindMap (www.iMindMap.pl). Absolwent Wydziału Zarządzania krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i specjalizacji „Zarządzanie Personelem”, studiował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Akademii Mistrzów Treningu prowadzonej przez Grupę Trenerską "Mentor".
Od lat wykorzystuje technikę mindmappingu zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.


 

II KONFERENCJA
"KOOPERACJA: MOCNY KAPITAŁ SPOŁECZNY SPRZYJA INNOWACYJNOŚCI" - 03.12.2010

Michał Jasieński

picture

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, metod kreatywności i podstaw filozofii i teorii przywództwa. Autor kilkudziesięciu prac badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, filozofii i metod dydaktyki oraz zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist). Vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

 

Adam Łomnicki

picture

Jeden z najwybitniejszych polskich ekologów i ewolucjonistów. Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez wiele lat wykładał ekologię ewolucyjną oraz statystykę dla biologów. W 1988 roku, nakładem Princeton University Press, ukazała się jego książka “Population Ecology of Individuals”, która miała wielki wpływ na rozwój ekologii populacyjnej. Jest autorem popularnego podręcznika statystyki oraz współautorem podręczników genetyki populacyjnej i biologii ewolucyjnej. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Academia Europea.

 

Konrad Maj

picture

Psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
W SWPS pracuje 9 lat, gdzie prowadzi m.in. cykl wykładów „Psychologia wpływu społecznego” oraz „Psychologia Społeczna”.
Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na wpływie społecznym, dynamice grupowej, komunikacji społecznej oraz aktywizacji. Praca doktorska dotyczyła procesów grupowych i kooperacji.
Uczestnik kilku grantów badawczych ukierunkowanych na aplikację wiedzy teoretycznej do praktyki. Od kilku lat prowadzi zajęcia dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jest również trenerem i konsultantem w biznesie.

 

Aleksander Moczała

picture

Dr inż. Aleksander Moczała jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Odbył staże między innymi w zakładach Audi w Ingolstadt oraz Siemens we Frankfurcie n/M z zakresu organizacji i sterowania produkcją. Obecnie koordynator projektów europejskich z zakresu współpracy transgranicznej, redaktor czasopisma Produktywność i Innowacje. Jest certyfikowanym wykładowcą REFA z zakresu organizacji pracy, rachunku kosztów, organizacji i sterowania produkcją ponadto prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania innowacjami oraz transferu technologii. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach projektowania kooperacji. Jest również autorem ponad 70 publikacji i opracowań.

 

Marek Rutkowski

picture

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent WSB–NLU w Nowym Sączu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1997-2002 w Gamrat S.A. w Jaśle (na stanowiskach: specjalista ds. marketingu, kierownik działu analiz rynku i badań marketingowych). Od 2002 r. w Zakładzie Marketingu (WSB–NLU), prowadzi zajęcia m.in. z Podstaw marketingu, Komunikacji marketingowej, Zarządzania marketingiem, Zarządzania marką, Efektywności marketingu oraz Analizy rynku i badań marketingowych. Pracę naukowo – badawczą prowadzoną w WSB–NLU łączy z działalnością consultingową i szkoleniową. Projektował i realizował wiele szkoleń i wykładów m.in. w firmach: TC Dębica, Getin Bank, Erbet, oraz w programach: „program 50+” (EFS), warsztaty w LIDER+. Trener w prestiżowym programie edukacyjnym dla przedsiębiorców „Przyjaciele Sukcesu” realizowanym przez Microsoft Dynamics, PKPP Lewiatan i WSB-NLU. Współpracuje z Instytutem Zaawansowanego Zarządzania przy WSB-NLU m.in. w ramach studiów podyplomowych oraz projektu pt. Sądecka Sieć Innowacji i Transferu Wiedzy (2007). Badania, publikacje i konsulting realizuje ramach następujących obszarów badawczych: kształtowanie relacji B2B, zarządzanie marketingiem, komunikacja marketingowa, zarządzanie sprzedażą, badania marketingowe, zarządzanie marką. Autor lub współautor kilkunastu projektów badawczych, w tym projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (grant własny Komitetu Badań Naukowych). Współautor strategii dla Lokalnych Grup Działania w województwach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim (w ramach programu LIDER+). 

 

Agnieszka Rymsza

picture

Socjolog, kierownik Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, ekspert Instytutu Spraw Publicznych. W latach 2005-2008 zaangażowana w realizację dwóch projektów IW EQUAL dot. ekonomii społecznej: Partnerstwo dla Rain Mana, administrowanego przez Fundację SYNAPSIS; oraz jako członek zespołu badawczego projektu: W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków, administrowanego przez Instytut Spraw Publicznych. Opublikowała kilka tekstów z zakresu kapitału społecznego i przedsiębiorczości społecznej, a ostatnio, była redaktorem naukowym przekładu książki: "Social Entrepreneurship" pod redakcją Johanny Mair, Jeffreya Robinsona i Kai a Hockertsa (Palgrave Macmillan, Hampshire 2006). W grudniu 2007 r. obroniła rozprawę doktorską poświęconą porównaniu problemów i trendów rozwojowych sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, powstałej jako efekt pobytu na stypendium Fulbrighta na Georgetown University w Waszyngtonie (2003–2005).

 

Zbigniew Tokarski

picture

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Asystent w Zakładzie Zarządzania, na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z metod zarządzania małą firmą, przedsiębiorczości oraz ochrony konkurencji.
Autor i współautor wielu prac z dziedziny polityki konkurencji, opisujących przede wszystkim antykonkurencyjne porozumienia przedsiębiorstw, nadużywanie dominacji rynkowej oraz wpływ koncentracji przedsiębiorstw na stan konkurencji.
Obecnie pisze prace doktorską pt.: „Identyfikacja czynników trwałości porozumień kartelowych w Unii Europejskiej”.
W czasie wolnym: projektant, tłumacz, recenzent i ekspert rynku zaawansowanych gier planszowych.

 

Elwira Waszkiewicz

picture

Elwira Waszkiewicz jest Wice prezesem Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych.
Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University (WSB-NLU) w Nowym Sączu na kierunku - Zarządzanie w korporacjach międzynarodowych.
Od wielu lat project manager międzynarodowych projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych w Biurze Projektów Międzynarodowych w WSB-NLU. Elwira obecnie pełni funkcję Dyrektora Inkubatora Media 3.0 działającego w ramach Parku Technologicznego-Miasteczko Multimedialne.


I KONFERENCJA
"NARZĘDZIA INNOWACYJNOŚCI - TRENDY I ZASTOSOWANIA" - 11.06.2010

Jan Kozłowski

picture

Radca w Departamencie Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1974-1992 asystent i adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN. W latach 2003-2006 stypendysta Institute for Prospective Technological Studies w Sewilli. Przedstawiciel Ministerstwa w grupach roboczych OECD NESTI Group (National Experts in Science and Technology Indicators) oraz The Working Party on Research Institutions and Human Resources (RIHR), a także unijnych Working Group on Statistics on Science, Technology and Innovation oraz RTD Evaluation Network. Członek Rady Redakcyjnej “The International Journal of Foresight and Innovation Policy”.
Autor raportów dla UNIDO, Banku Światowego oraz Dyrekcji Badań UE, uczestnik projektów badawczych UE. Autor książek i artykułów z dziedziny historii nauki i badań nad polityką naukową, m.in.
•  Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich, 1986 oraz
• Science and Technology for Development. A Comparison of Poland and Europe. Contexts, Indicators, Trends (współautorzy Stefan Kwiatkowski and Lesław Wasilewski), tłum. Jane Cave, Warszawa 1998, s. 86.
• Institutional Transformation of the STS in Poland [w:] Transforming Science and Technology Systems - the Endless Transition? Ed. W. Meske et al., IOS Press, Amsterdam 1998, NATO Series 4: Science & Technology Policy, Vol. 23, pp. 90-97;
• History matters: The Inherited Disciplinary Structure of the Post-Communist Science in countries of Central and Eastern Europe and its Restructuring, “Scientometrics” 45:1999 no. 1, p. 137-166 (with Slavo Radosevic and Dobiesław Ircha);
• Redakcja: Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce. Propozycja na lata 2005-2015, Krajowa Izba Gospodarcza-Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2005.
• Foresight and its adaptation in Central and Eastern European Countries, in: The Future of European Regions, ed. Patrycja Jakubowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber, Ministry of Regional Development, Warsaw 2007, s. 389- 406.

 

Krzysztof Pawłowski

picture

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National - Louis University (Chicago, USA). W latach 1969-1989 kierownik laboratorium badawczego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych. W 1980 roku współzałożyciel i Prezydent do 1987 roku Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu. Od 1991 roku członek Loży Założycieli i przewodniczący Rady Organizatorów Business Centre Club. W latach 1989-1993 senator I i II kadencji RP. Założyciel i przez 10 lat prezydent Sądecko-Podhalańskiej Izby Gospodarczej powstałej w 1990 roku. W latach 1993-1997 Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 1997-2000 przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych. W latach 1995-1999 oraz 2002-2005 Członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. W latach 1998-1999 Członek Narodowej Rady Reformy Państwa. W 1998-2001 członek Narodowego Komitetu d/s Integracji Europejskiej. Od roku 1999 Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2005-2009 roku Członek Grupy Ekspertów ds. Przedsiębiorczości w Szkolnictwie Wyższym przy Komisji Europejskiej. Od roku 2007 Członek Rady Nadzorczej PEKAO S.A. oraz od 2007-2008 Członek Panelu Głównego w Narodowym Programie Foresight.
Jest twórcą oraz od 1992 do 2007 roku był rektorem Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, a od 1996 roku założycielem i rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Od 14 stycznia 2008 roku jest założycielem i prezydentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu.
Autor książek: „Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski”, Kraków: Znak, 2004 oraz „Rediscovering higher education in Europe”, Bucharest: UNESCO-CEPES, 2004, redaktor 4 książek oraz współautor 36 wydawnictw zbiorowych, ponadto autor ponad 40 publikacji z zakresu badań strukturalnych grafitu, technologii produkcji tworzyw węglowych i grafitowych oraz ponad 60 publikacji poświęconych systemowi szkolnictwa wyższego, zarządzania i transformacji systemu edukacyjnego oraz rozwoju regionu w Polsce. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Więcej informacji na stronie:
http://www.krzysztofpawlowski.pl

 

Natalia Potoczek

picture

Doktor nauk ekonomicznych, socjolog, adiunkt w Zakładzie Zarządzania, na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Prowadzi wykłady z zakresu metod zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji w organizacji - na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA. Jako konsultant, trener i wykładowca pracowała m.in. dla firm Optimus, Opoczno, Carbon, Orkla Media, Polskapresse, Goodyear, Microsoft Poland, także wielu instytucji publicznych. Autorka i współautorka wielu prac naukowych: artykułów, monografii, raportów z badań, ekspertyz, programów badawczych i szkoleniowych. Ostatnie prace obejmowały problematykę relacji w organizacji, empowermentu, kompetencji, motywacji i wynagradzania pracowników.

 

Agnieszka Sito

picture

Kierownik CITTRU
Absolwentka psychologii UJ; ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Personelem na Akademii Górniczo-Hutniczej, Studia Zarządzanie Projektami i Finansami Unii Europejskiej, Podyplomowe Studia Wiedzy o Integracji Europejskiej oraz Akademię Rozwoju Kompetencji Menadżerskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Komitetu ds. Akademickich Centrów Transferu Technologii Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii oraz Rady Inkubatora Technologicznego Krakowskiego Parku Technologicznego. Uczestniczy również w pracach eksperckich jako asesor projektów w ramach IV priorytetu PO Kapitał Ludzki oraz projektów w ramach działania „Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zasiada w Komisji Rektora UJ ds. funduszy strukturalnych oraz jest współzałożycielką, a obecnie Prezesem Jagiellońskiego Klubu Biznesu. Ponad trzy lata pracowała w Dziale Integracji Europejskiej i współpracy Międzynarodowej Collegium Medicum UJ. Posiada kilkuletnie doświadczenie dotyczące aplikowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich. Jest współautorką kilkunastu projektów z zakresu rozwoju innowacji, promocji przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji.
Prywatnie:
Najlepiej wypoczywam... podróżując.
Chcę mieć więcej... kolorowych ołówków w mojej kolekcji.

 

Justyna Sokołowska-Woźniak

picture

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Zatrudniona na stanowisku asystenta w zakładzie Ekonomii Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi zajęcia z mikroekonomii i makroekonomii. Jest w trakcie pisania pracy doktorskiej dotyczącej problematyki gospodarki opartej na wiedzy w ujęciu regionalnym, ma otwarty przewód doktorski w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz realizuje grant promotorski przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa pt. „Regionalny wymiar gospodarki opartej na wiedzy w Polsce”.

 

Piotr Staliński

picture

Piotr Staliński jest adiunktem w Zakładzie Metod Ilościowych w Zarządzaniu na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr. informatyki, 1987) oraz Cleveland State University (MBA, 1994). Stopień doktora z zakresu zarządzania biznesem uzyskał na Cleveland State University (Doctor of Business Administration, 1998). Doświadczenie zawodowe: Piotr Staliński był pracownikiem dydaktycznym Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1988-1991), wykładał w Cleveland State University, Cleveland, Ohio (1991-1998), University of Texas at Dallas, Richardson, Texas (2003) oraz Central Missouri State University, Warrensburg, Missouri (2003-2006). W latach 1998-2002 pracował w dziale szkolenia i2 Technologies, Inc., Irving, Texas, wiodącym producencie oprogramowania wspomagającego decyzje w łańcuchach dostaw. Od 2007 roku prowadzi wykłady na WSB-NLU z zakresu Zarządzania Operacjami, Badań Operacyjnych, Logistyki, Matematyki i Statystyki, zarówno na ścieżce aglo- jak i polsko-języcznej. Zainteresowania naukowe: dotyczą przede wszystkim zarządzania łańcuchem dostaw oraz teorii zapasów. Jest współ-autorem publikacji, które pojawiły się m.in. w Naval Research Logistics oraz European Journal of Operational Research.

 

Marianna Zaremba

picture

Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładach Włókien Wiskozowych „Wiskord” w Szczecinie po ukończeniu studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. W „Wiskordzie” pilotowała wprowadzenie nowej w skali kraju technologii wytwarzania włókien teksturowanych na bazie włókien poliamidowych i wiskozowych. Następnie pracowała w Warszawskich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil” w dziale nowych uruchomień. W grudniu 1977 r. podjęła pracę w Urzędzie Patentowym RP w Wydziale Badań Patentowych jako ekspert badający. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia w zakresie ekspertyzy patentowej została powołana do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym i do Komisji d/s spornych. W 1990 r. złożyła egzamin państwowy uzyskując uprawnienia rzecznika patentowego. Od 1989 roku zajmuje się problematyką informacji patentowej. Opracowywała i prezentowała referaty na temat informacji patentowej w Polsce i na Międzynarodowych Konferencjach w Wiedniu, Frankfurcie, St. Petersburgu i Moskwie. Od 1991 r. prowadzi wykłady na kursach rzeczników patentowych w zakresie informacji i klasyfikacji patentowej. Od roku 2007 prowadzi wykłady obejmujące problemy ochrony własności przemysłowej i informacji patentowej w ramach programów unijnych. W latach 2006 – 2007 r. była koordynatorem modułu szkoleniowego UP RP, projektu twinningowego „Wzmacnianie praw własności intelektualnej i przemysłowej”, realizowanego wspólnie z Duńskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych. W ramach tego projektu prowadziła zajęcia we wszystkich województwach na seminariach szkoleniowych organizowanych dla przedstawicieli przemysłu, otoczenia okołobiznesowego i pracowników nauki.