Bezpłatne 2-dniowe szkolenia Zarządzanie Innowacyjnością

 
 

Rekrutacja

Szkolenia 2-dniowe zostały już przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.

Sposób przyjmowania zgłoszeń na 2-dniowe szkolenia:

O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu/złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do Centrum Innowatyki. Do kolejnych etapów rekrutacji zostaną dopuszczane tylko osoby składające kompletne dokumenty i spełniające warunki formalne (tj. menedżerowie, pracownicy administracji, przedsiębiorcy, pracownicy administracyjni lub akademiccy) uczelni wyższych, studenci, który zaliczyli I rok studiów).

Rekrutacja na 2-dniowe szkolenia jest niezależna od rekrutacji na konferencję pt. „Rozwój regionalny jako efekt innowacyjności firm i instytucji” (zaplanowaną na 7 października br.) . W przypadku chęci uczestnictwa w konferencji, należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny w zakładce Konferencje/rekrutacja.

Przebieg i kryteria rekrutacji na 2-dniowe szkolenia:
Na potrzeby rekrutacji tworzone są listy podstawowe oraz listy rezerwowe – odrębnie dla każdego cyklu szkolenia.
Osobom składającym pełną dokumentację przypisuje się kolejne pozycje (numery) listy podstawowej.
Kolejnym krokiem rekrutacji jest weryfikacja pod kątem liczebności grup.
Każdy cykl szkoleń uruchomiony jest po zebraniu pełnej grupy, liczącej 36 osób.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje:
   a) kolejność zgłoszeń (data wpływu/złożenia pełnej dokumentacji),
   b) limit miejsc – 36 osób/cykl.
Osoby, które z braku miejsc nie uzyskają statusu uczestnika szkolenia wpisane są na listę rezerwową i zaproszone do udziału w szkoleniu (wg kolejności na liście rezerwowej) w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników którejkolwiek z osób wcześniej zakwalifikowanych.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie oraz miejscu rozpoczęcia zajęć, każdy z uczestników procesu rekrutacji powiadomiony jest telefonicznie lub mailowo (na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail) przez Centrum Innowatyki.

Kandydaci składają następujące dokumenty:
•    formularz zgłoszeniowy
•    kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
•    zaświadczenie o zaliczeniu pierwszego roku studiów – dotyczy studentów (zgodnie ze wzorem obowiazujacym na Uczelni)
•    zaświadczenie o zatrudnieniu – dotyczy pracowników
•    aktualny wypis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia) – dotyczy przedsiębiorców   

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem - poświadczenie może być dokonane przez zakład pracy.

Zainteresowanych udziałem w konferencji " Rozwój regionalny jako efekt innowacyjności firm i instytucji", która odbędzie się także 7 października br., prosimy o przejście do zakładki Konferencje/Rekrutacja i wypełnienie formularza elektronicznego.

Informacje dotyczące szczegółowego programu szkoleń dostępne są w zakładce Program szkoleń .