Bezpłatne 2-dniowe szkolenia Zarządzanie Innowacyjnością

 
 

Marta Brachowicz, dr

picture

Doktor nauk społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół człowieka – jego osobowości, zasobów - potencjału rozwojowego oraz metod diagnostycznych. Pozanaukowe zainteresowania to psychologia twórczości, poradnictwo i psychoterapia. Hobby – taniec, gra na fortepianie i gitarze oraz turystyka górska.

Wybrane publikacje:
Brachowicz M., Sadowska M. (2008). Struktura inteligencji emocjonalnej. W: Francuz P., Otrębski W. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 15, Lublin: Wydawnictwo KUL, 65-79.
M. Brachowicz, A. Chemperek. (2009). Style kierowania a orientacja na zabezpieczanie się i współdziałanie. W: Z. Uchnast (red.). Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin-Nowy Sącz: TNKUL, WSB-NLU, 267-283.
Brachowicz M. CZŁOWIEK – NARRACJA - WARTOŚCIOWANIE - DIALOG. TEORIA HUBERTA J.M. HERMANSA (w druku 2009/2010)
Brachowicz M., Nosowska M. Trwałość związku opartego na przemocy. Przegląd koncepcji wyjaśniających pozostawanie ofiar w relacji z prześladowcą (w druku 2010)

 

Marta Gancarczyk, dr

picture

Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Badania, publikacje i konsulting koncentruje na publicznym wsparciu dla MSP, wzroście firmy oraz zarządzaniu konkurencyjnością MSP w klastrach i sieciach przedsiębiorstw. Kierownik i uczestnik projektów badawczych w kraju i za granicą (m.in. California State University, University of Cambridge). Członek European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB).

Wybrane publikacje:
Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010
Gancarczyk M., Model schyłku i odrodzenia klastrów, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 3, s. 1-21
Gancarczyk M., Firmy wzrostowe w polityce wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 4, s. 33-51.

 

Paweł Kaszycki, dr

picture

Adiunkt (od 1996) w Katedrze Biochemii, Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od 2007 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Oddziału Krakowskiego. Absolwent (1985) studiów kierunku: biologia, specjalność: biologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat (1990) z nauk biologicznych, specjalność: biochemia fizyczna (Instytut Biologii Molekularnej UJ). Przewód habilitacyjny z tematyki biotechnologii środowiskowej prowadzony na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy autor, bądź współautor ponad 50 artykułów naukowych, wydawnictwa książkowego, skryptów dla studentów, licznych doniesień na międzynarodowe i krajowe zjazdy naukowe, publikacji popularnonaukowych, współredaktor 3 monografii, współautor szeregu prac niepublikowanych – ekspertyz, wdrożeń i opracowanych technologii oraz zgłoszenia patentowego z dziedziny biotechnologii środowiskowej. Działalność dydaktyczna: ćwiczenia (biochemia, chemia białek, analiza instrumentalna) i wykłady (proteomika i biotechnologia środowiska), jak również opieka nad pracami inżynierskimi (3) i magisterskimi (11). Zainteresowania naukowe: biotechnologia i biochemia w ochronie i rekultywacji środowiska naturalnego: charakterystyka enzymatyki rzadkich szlaków metabolicznych bakterii i drożdży, badania mechanizmów bioremediacji chromu oraz ksenobiotyków: formaldehydu i jego połączeń, metanolu, ropopochodnych węglowodorów, w tym związków z grupy WWA, PCB, BTEX. Konstrukcja wyspecjalizowanych biocenoz – osadów czynnych oraz biopreparatów – na cele likwidacji niebezpiecznych zanieczyszczeń. Poza pracą: sport - pływanie (członek AZS od 1980r), turystyka rowerowa, muzyka klasyczna i jazzowa.

Wybrane publikacje:
Kaszycki P., Kołoczek H. (2002) Biodegradation of formaldehyde and its derivatives in industrial wastewater with methylotrophic yeast Hansenula polymorpha and with the yeast-bioaugmented activated sludge. Biodegradation 13 (2): 91-99.
Kaszycki P., Gabryś H., Appenroth K.-J. , Jaglarz A., Sędziwy S., Walczak T., Koloczek H. (2005) Exogenously applied sulfate as a tool to investigate transport and reduction of chromate in the duckweed Spirodela polyrhiza. Plant Cell Environ 28: 260-268.
Kaszycki P., Czechowska K., Petryszak P., Międzobrodzki J., Pawlik B., Kołoczek H. (2006) Methylotrophic extremophilic yeast Trichosporon sp.: a soil-derived isolate with potential applications in environmental biotechnology. Acta Biochim Polon 53 (3): 463–473.
Kaszycki P., Petryszak P., Pawlik M., Kołoczek H. (2011) Ex situ bioremediation of soil polluted with oily waste: use of specialized microbial consortia for process bioaugmentation. Ecol. Chem. Eng. ser. S, in press

 

Michał Jasieński, dr

picture

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, metod kreatywności i podstaw filozofii i teorii przywództwa. Autor kilkudziesięciu prac badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, filozofii i metod dydaktyki oraz zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist). Vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

Wybrane publikacje:
Jasieński M (2009) Garfield's Demon and "surprising" or "unexpected" results in science Scientometrics 78: 347-353.
Jasieński M (2009) Synergia z punktu widzenia ekogenetyki ilościowej: o złotych miksturach, magicznej interakcji i unikalnej korelacji typów i środowisk.
W: Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Towarzystwo Naukowe KUL – WSB-NLU, Lublin – Nowy Sącz (Z. Uchnast, red.), str. 37-52.
Jasieński M (2006) It’s incredible how often we’re surprised by findings. Nature 440: 1112.

 

Justyna Ożegalska-Trybalska, dr

picture

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Bristol University oraz Columbia University. Adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa Internetu., arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Hobby - podróże (ostatnio po Ameryce Południowej), fotografia, dobra kuchnia (według własnych pomysłów kulinarnych).

Najważniejsze publikacje:
Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, PIPWI UJ 2003. z. 84, ss. 506
Działalność innowacyjna i ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych. Zeszyty Naukowe UJ PIPWI 2006, z. 95, s. 137-165.
National Domain Name Systems and Conflicts with Domestic Intellectual Property Rights Regimes. Poland, [w:] Domain Name Law and Practice, pod red. Thorstena Bettinger, Oxford University Press, New York 2005, s. 613-640,

 

Maria Wanda Sidor, dr

picture

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik wielu form kształcenia (m.in. studia podyplomowe, zagraniczne wyjazdy studyjne, seminaria, praktyki, kursy) oraz organizator szkoleń, warsztatów, konferencji. Od kilku lat pełni funkcję dyrektora biblioteki WSB-NLU i jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Psychologii WSB-NLU. Zainteresowania naukowe: organizacja i zarządzanie, elektroniczne systemy informacji, informacja ekonomiczna i biznesowa. Autorka publikacji i artykułów dot. metod zarządzania i marketingu, źródeł informacji, organizacji bibliotek uczelni wyższych.

 

Aleksander Suseł, mgr

picture

Studia magisterskie na Wydziale Zarządzania ukończył w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Po ukończeniu studiów aż do chwili obecnej pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University. Jego zainteresowania koncentrują się wokół metodologii badań naukowych w naukach społecznych oraz demografii. Hobby: tenis ziemny.

Wybrane publikacje:
A. Suseł, T. Wołowiec (2009) Uwarunkowania płodnosci imigrantek i nie imigrantek w USA, [w:] Przyszłosc demograficzna Polski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica pod. red. J. T. Kowaleskiego oraz A. Rossy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz, ss. 447-467.
A. Suseł, P. Staliński (2008) Socjodemograficzne determinanty decyzji prokreacyjnych Amerykanek, [w:] Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, pod red. G. Makiełło-Jarży, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, ss. 261-276.
A. Suseł (2005) An overview of contemporary theories of fertility, Nowy Sacz Academic Review, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sacz, nr 2, ss. 24-40.

 

Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha, dr

picture

Odbył studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki UJ. Doktorat obronił z chemii w Katedrze Fizyko-chemii Ciała Stałego na AGH.
W latach 1991-2000 pracował w Instytucie Informatryki, UJ. Od 1999 pracuje na Wydziale Informatyki WSB-NLU, od 2004 na Wydziele Inżynierii Materiałowej, AGH.
Zainteresowania zawodowe i naukowe: równania różniczkowe, metody numeryczne, zastosowania matematyki w chemii i fizyce, podstawy pojęciowe i filozoficzne mechaniki kwantowej.
Hobby: historia, język angielski.

Wybrane publikacje:
Ewolucja pajęcia dowodu w matematyce. Artykuł w książce pt. "Sensy i nonsensy w nauce" pod redakcją JACKA URBAŃCA I JÓZEFA HELLERA. Rok wyd. 1996.
Numerical method and analysis of consistency for electrodiffusion problem. R. FILIPEK, K. SZYSZKIEWICZ, M. DANIELEWSKI, A. LEWENSTAM ICCMSE (2007), AIP p. 476.
Interdiffusion in Multicomponent Oxides, K. HOLLY, R. FILIPEK AND K. SZYSZKIEWICZ, Sci. Bull. University of Mining and Metallurgy, Metall. and Foundry Eng. 20 p.113, (1995). 

 

Anna Ujwary-Gil, dr

picture

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University. Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymała w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Zarządzania i Finansów w Warszawie. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zasobowej teorii przedsiębiorstwa, organizacyjnego kapitału wiedzy i jego pomiaru oraz metodologii audytu wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie. Pozanaukowe zainteresowania to psychologia twórczości, heurystyka oraz metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów.

Wybrane publikacje:
Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, CH&Beck, Warszawa 2009, s. 204
Ujwary-Gil A., Nalepka A., Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2009, s. 379
Ujwary-Gil A., Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz 2004, s. 212