Bezpłatne 2-semestralne Studium Podyplomowe Innowatyka

 
 

Innowatyka jest nową dyscypliną, nieodzowną dla nowoczesnych menedżerów XXI wieku, która obejmuje zarządzanie innowacjami i kapitałem wiedzy w organizacji, psychologię kreatywności, naukometrię i webometrię oraz zarządzanie własnością intelektualną.

Zapraszamy:

  • pracowników naukowych wyższych uczelni
  • pracowników naukowych jednostek badawczo-rozwojowych
  • organizatorów akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
  • menedżerów parków technologicznych i klastrów

Od wszystkich kandydatów wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych 1-go stopnia.

Program obejmuje kursy oferowane na kampusie WSB-NLU, w ciągu dwóch semestrów roku akademickiego 2010-2011. Oferta Studium to unikalny i nowoczesny pakiet ośmiu 30-godzinnych kursów, zatwierdzony merytorycznie przez Radę Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB-NLU.

Absolwent studium stanie się menedżerem lub przedsiębiorcą świadomym najnowszych prądów w technologiach oraz naukach biomedycznych i biotechnologii. Dziedziny te stanowią podstawowe źródło pomysłów biznesowych. Absolwent będzie potrafił stworzyć w firmie odpowiednie warunki, które sprzyjają generowaniu przez pracowników innowacyjnych rozwiązań oraz będzie wiedział, jakie kroki należy zrobić w kierunku ich komercjalizacji (zwłaszcza w konkurencyjnym środowisku współczesnych klastrów). Posiądzie wiedzę o podstawach prawnych ochrony innowacyjnego pomysłu oraz dostępnych dla niego procedurach patentowych, a także o sposobach oceny kapitału intelektualnego firmy. Ponadto, absolwent zostanie wyposażony w umiejętności wyszukiwania, zestawiania i obróbki danych, analizy jakości badań naukowych, na których opiera się dany biznes oraz analizy trendów rozwoju dyscypliny lub gałęzi przemysłu, w której prowadzi działalność.